Aktuellt

Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios

– Uppdraget ger oss möjlighet att närmare undersöka vilka behoven är och vilka insatser som skulle kunna förbättra vården för dessa patienter, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Beroende på vilka problem som identifieras avgörs om det är lämpligt att utveckla nationella riktlinjer för något av dessa områden, eller om andra kunskapsstöd bättre svarar mot behoven. Resultatet av förstudierna kommer att redovisas i mitten av december.

– Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar många kvinnor i fertil ålder. Några exempel på frågeställningar som vi tar med oss in i arbetet är om diagnostiken behöver utvecklas och hur kunskaper från den specialiserade vården bättre kan spridas till primärvården och komma patienterna till del, säger Socialstyrelsens utredare Maria Branting.

Stora behov av kunskapsstöd

Socialstyrelsen kommer under arbetet att involvera företrädare för patient-organisationer, specialistföreningar och beslutsfattare i hälso- och sjukvår-den. Myndigheten kommer även att föra dialog med SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har regeringens uppdrag att ta fram nationella behandlingsrekommendationer för primärvården.

– Vi har också identifierat behov av stöd för att utveckla vården vid epilepsi, en av de största neurologiska sjukdomarna i dag. Även psoriasis drabbar många människor och har dessutom visat sig vara förknippat med ökad risk för andra allvarliga tillstånd som exempelvis hjärtkärlsjukdom, diabetes, övervikt och inflammatoriska magsjukdomar, säger Maria Branting.

Riktlinjer ger underlag för styrning

Avsikten med nationella riktlinjer är att ge beslutsfattare i hälso- och sjuk-vården ett underlag för styrning av verksamheten som vilar på vetenskaplig grund. I riktlinjerna finns rekommendationer om vilka behandlingar som ger bäst resultat och bör prioriteras av landstingen för att resurserna ska användas effektivt. Riktlinjerna utgör ofta en grund för landstingens mer detaljerade vårdprogram.

Det finns i dag nationella riktlinjer för 15 områden, bland andra diabetes, stroke, hjärtsjukvård och flera vanliga cancerformer.

– Vi ser behov av nationella riktlinjer på fler områden, men i vissa fall kan andra typer av kunskapsstöd vara mer lämpliga, till exempel kunskapsöversikter, stöd för beslut om behandling eller utbildningsinsatser, säger Marcus Gry.

Nationella riktlinjer tas ofta fram för sjukdomsområden som rör många människor och tar stora samhällsresurser i anspråk, men Socialstyrelsen gör ingen klassificering av vad som är en folksjukdom.

Oktober 2018

September 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augusti 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Augusti 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Mars 2016

Februari 2016

Januari 2016

December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Augusti 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Mars 2015

Februari 2015

Januari 2015

December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Juli 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010